1. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח“), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של מנהלת האתר על פי תקנון זה.
 2. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מנהלת האתר בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 3. אתר מותק הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות וכן פעילות מכר שותפים הנקרא אפילייטס Affilit  (להלן:”האתר”). האתר מנוהל ע”י חברת מולטי דיגיטל בע”מ ח.פ. 516171303 מרחוב בר כוכבא 23 בני ברק טלפון 037545390 ת.ד. 816 בני ברק 5110801  (להלן: “מנהלת האתר”)
 4. מנהלת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 5. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
  השימוש באתר
 6. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק, חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. מנהלת האתר תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
 7. הקניין הרוחני באתר בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מנהלת האתר, או של צדדים שלישיים שמנהלת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. מנהלת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. השם לוח חם ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של מנהלת האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של מנהלת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 8. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 9. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממנהלת האתר כל הזכויות שמורות כדין.
 10. מנהלת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח האתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו וכדו’.
 11. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למנהלת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 12. הלקוח פוטר את מנהלת האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. מנהלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכדו’. מנהלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 13. מנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם למנהלת האתר או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מנהלת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 14. הקלדה של הזמנה ושימוש באתר אפשרי בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של האתר. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות. אסור להשתמש באתר מכשעה לפני כניסת השבת/החג ועד כשעה לאחר צאת השבת/החג.
 15. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד השירות והתמיכה בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של מנהלת האתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו במענה אוטומטי קולי שיושמע בחיוג אל מרכז השירות והתמיכה של האתר. שינוי בהזמנה ניתן לבצע עד לביצוע ההזמנה ע”י הספק שיקול הדעת בדבר זה נתון לנציגי השירות של החברה.
 16. מספר הטלפון של מוקד השירות והתמיכה הוא : 037545390
 17. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ומנהלת האתר אינה מחויבת למועדים אלה.
  המוצרים
 18. מנהלת האתר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. מנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.
 19. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי מנהלת האתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מנהלת האתר.
 20. תמונות המוצרים בבעלות הספקים והמוכרים ונמסרו על ידם ובאחריותם בלבד הן לגבי זכויות השימוש והן לגבי התאמתם למוצרים.
  המחירים
 21. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. מנהלת האתר תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 22. בכל הנוגע למכירות האתר המתבצעות באמצעות אתר האינטרנט או הטלפון, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בחנות ו/או המשווק ממנו נאספים ו/או נשלחים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר האתר ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. מחירי המוצרים מפורטים באתר וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו בחשבונית כאמור לעיל, ויישמרו למשך 8 יום בלבד.
 23. יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום התשלום.
 24. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 8 ימים מיום סגירת ההזמנה. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 8 ימים מיום סגירת ההזמנה, או לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הלקוח יחויב בגין המוצר בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע ו/או ללא הטבת קופון / שובר אישי. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו לשמונה ימים נוספים (לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה), בהתאם לאמור לעיל.
 25. מחירי המוצרים החייבים במע”מ כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
  טעויות במחירים ובמוצרים המופיעים באתר
 26. מנהלת האתר עושה כל שביכולתה לתת את המידע המדויק והנכון ביותר לגבי המוצרים ומחיריהם, אולם לעיתים ייתכן שיופיעו טעויות בתיאור המוצרים, בתמונתם או במחיריהם. במקרה כזה מגלה הטעות בין אם הוא הלקוח ובין אם מנהלת האתר יודיע על הטעות וללקוח תהיה אפשרות לשנות את הזמנתו או לבטלה. מנהלת האתר אינה מתחייבת במקרה זה לספק את המוצר ללקוח.
  ביצוע הרכישה באתר והתשלום
 27. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה” ו/או כל ניסוח שמשמעו ביצוע תשלום. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
 28. בסיום התהליך תשלח הודעת דואר אלקטרוני המציג את פרטי ההזמנה ואפשרויות יצירת קישר וביטול העסקה, מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור, באם מנהלת האתר בחרה לבטל הזמנה לאחר ביצוע תשלום, התמורה הבלעדית לה זכאי המזמין הוא החזרת התשלום. החזרה זו תבוצע בזיכוי כרטיס האשראי / החשבון ממנו בוצע התשלום.
 29. מובהר כי שירות האתר אינו מהווה הצעה בלתי חוזרת למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
  התשלום
 30. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי / חשבון פייפאל / אפלקציית ביט, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת כשם הלקוח.
 31. על אף האמור לעיל מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים של חברת סליקת האשראי וישתנו לפי סוגי הכרטיסים ולפי שיקול דעת מנהלת האתר.
 32. אמצעי התשלום ופרטי הגולשים אינם נשמרים באתר לוח חם בשום שלב בתהליך. יודגש כי דף הסליקה הינו חיצוני לאתר ומנוהל על ידי חברה המתמחה במתן שירותים מסוג זה, מערכת הסליקה מוגנת בתקן האבטחה המחמיר ביותר בעולם PCI DSS LEVEL 1 בעצם המעבר לדף הסליקה החיצוני והשארת פרטי התשלום מוותר הלקוח בדבר כל טענה בדבר שימוש לרעה בפרטי אמצעי התשלום שעלולים לנבוע מחדירה למאגר המידע של החברה המתפעלת את דף הסליקה החיצוני.
 33. לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא”ל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא ימסר לצד ג’, למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.
 34. מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע מפורסמים בלחיצה על קישור זה
 35. רכישה טלפונית ואו הודעת sms / wattsapp
 36. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח באתר יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח למנהלת האתר.
 37. למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות.
 38. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו (לעיל ולהלן: “מוקד שרות לקוחות” ו/או “שירות ותמיכה”).037545390
  דמי משלוח ודמי שירות בגין הזמנה טלפונית
 39. מנהלת האתר רשאית לגבות תוספת תשלום ו/או דמי שירות עבור הזמנה באמצעות הטלפון במוקד השירות והתמיכה ו/או להציע מחיר באתר שמחירו במוקד השירות והתמיכה הטלפוני יהיה יקר יותר.
 40. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.
 41. בקניה של מוצרים הדורשים משלוח מיוחד שיוגדרו ככאלה מראש ע”י מנהלת האתר כמו מקרר, מכונת כביסה, ריהוט וכו’ ו/או הדורשים הרכבה ו/או נוכחות טכנאי הן במסגרת קניה באתר, הן במסגרת קניה טלפונית, הלקוח יחויב בנוסף למחיר המוצר בדמי משלוח אשר יקבעו לכל מוצר בנפרד ואשר יצוינו באתר בפרטי ו/או בתאור המוצר ו/או בסיום החשבון ו/או מנציגי השירות בטלפון. דמי המשלוח יכול וישולמו ע”י הלקוח במישרין לידי המוביל.
  אספקה
 42. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מנהלת האתר (לעיל ולהלן: “המשלוח”), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של מנהלת האתר שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות ו/או הספקים המוכרים באתר ואו ממנהלת האתר בעצמה בהתאם לבחירתה, לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: “החנות המספקת”).
 43. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי ומנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
 44. מנהלת האתר תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, מנהלת האתר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי מנהלת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מנהלת האתר תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.
 45. מנהלת האתר לא תגבה או תזכה עבור החיוב את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
 46. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח ע”י מוקד השירות בפנייה באמצעות דואר אלקטרוני, פניה זו הינה באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
 47. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד האספקה ו/או היה מי שאינו מוסמך על ידו לקבלת המשלוח ובהצגת תעודת זהות לשליח, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפי חברת השילוח, וזאת גם אם המשלוח המקורי הוא ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.
 48. אי עמידת מנהלת האתר במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם למנהלת האתר בגין האספקה. מנהלת האתר תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על 3 ימי עסקים בכפוף לקבלת פנייה בתוך 3 ימי עסקים ממועד האספקה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.
 49. התחייבות לאספקה מידית ו/או אספקה מהירה פירושה שהמוכר שולח את המוצר ביום העסקים הסמוך ליום בו קיבל את ההזמנה אך אין כל התחייבות להגעת המוצרים אל הלקוח בתוך מועד מסוים.
 50. למען הסר ספק מובהר כי שעון הרישום במחשבי מנהלת האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי מנהלת האתר.
 51. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מנהלת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות“). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לוודא זאת ע”י פנייה לנציגי השירות והתמיכה באתר. בנוסף, משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח הרשום באתר. כמו כן, ישנם מקומות שמשלוח עלול להיות יקר יותר עקב היותו ישוב מרוחק . המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיציין איש המכירות טרם חיוב העסקה וגביית התשלום.
 52. יובהר כי על אף האמור לעיל למנהלת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 53. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 54. כל שירותי האספקה מבוצעים על ידי חברה חיצונית ולפי תנאיה ניתן לעיין בכל עת בתנאי חברת המשלוח בכתובת 
  החזרת מוצרים
 55. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו ו/או תשלח חתומה דיגיטלית בעת ההזמנה ו/או האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות באופן שיוכל להחזיר את המוצרים בתוך 14 יום כחוק, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 56. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מנהלת האתר כפי שתהא מעת לעת.
 57. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. להלן רשימה של מוצרים שלא ניתן להחזיר עפ”י חוק א. מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים); ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; ד. תרופות, תוספי תזונה; ה. הלבשה תחתונה.
 58. החזרת מוצרים תתבצע באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר.
 59. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: פניה למוקד השירות הטלפוני בטלפון שמספרו 037545390
 60. שליחת דוא”ל לכתובת mail@motek4u.co.il
 61. באמצעות יצירת קשר דרך האתר בקישור הזה
  ביטול / שינוי הזמנה
 62. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.
 63. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 12 שעות לפני מועד היציאה מהמוכר אל חברת המשלוח המתוכנן.
 64. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת.
 65. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.
 66. מנהלת האתר תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה באמצעות אחד מפרטי הקשר שמסר בעת הזמנתו.
  הערות ומידע על מוצר
 67. הנהלת האתר עושה כל מאמץ שהמידע על המוצרים הנמכרים באתר יהיה אמין ומדויק למרות זאת ידוע למשתמש כי יתכנו טעויות ונתונים שגויים יופיעו בתיאור המוצרים או בתמונתם לא תהיה כל תביעה ועילה לתביעה כנגד מנהלת האתר ו/או המוכר ו/או מי מטעמו בענין זה.
 68. הנתונים והתמונות המופיעים על גבי המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 69. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
  מבצעים
 70. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).
 71. במידה ומנהלת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם) ולפי המופיע באתר, והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך שמונה ימים מיום סגירת ההזמנה, כמפורט לעיל. מובהר כי בהתאם לאמור לעיל, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
 72. ככל שתחליט מנהלת האתר להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ומנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 73. המחיר המחוק הינו מחיר השוואתי בלבד ונקבע לפי המחיר הקטלוגי בעת קביעת המחיר או בהשוואה לאתרי סחר אחרים. 
  החוק החל והתניית שיפוט
 74. על ההתקשרות בין הלקוח לבין מנהלת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 75. מנהלת האתר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב מתוך רצון כנה ונפש חפצה לגישור ופשרה מחוץ לכותלי בית המשפט באמצעות בורר ו/או בית דין רבני מוסמך וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
  אחריות
 76. טופס האחריות שצורף לחשבונית במועד הרכישה ואו האספקה הוא בלבד הקובע לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות.
 77. האחריות כלפי הלקוח היא לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הנפקת החשבונית. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.
 78. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו. האחריות במעבדת היבואן ו/או היצרן. אין חובת החלפה בחדש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הפגום.
 79. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ע”פ חוק.
 80. באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
 81. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח, ישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. יש למסור את הפריט הנרכש בלבד.
 82. יש לתאם עם מוקד השירות והתמיכה את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע”י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח ישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי בדיקת החברה בלבד.
 83. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 84. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
 85. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
  פינוי פסולת אלקטרונית
 86. בהתאם להוראות חוק פינוי פסולת אלקטרונית מסירת הפסולת האלקטרונית תבוצע ללא תשלום או תמורה וזאת בכפוף לתנאים מסויימים כחוק.
  הוראות בטיחות
 87. הלקוח מסיר מבעלת האתר כל אחריות לגבי הוראות הבטיחות של המוצרים אותם היא משווקת ידוע לו כי הוראות הבטיחות מתפרסמות ע”י היצרן ו/או היבואן הוראות הבטיחות מתעדכנות מעת לעת ויש לבדוק אם חלו שינוים בהוראות הבטיחות. כמו כן, הוראות הבטיחות אינם מחליפות הוראות בטיחות במוצר עצמו באם קיים. אי שימוש בהוראת בטיחות אלו עלולים לגרום לפגיעה בנזק, רכוש, לפגיעה גופנית או למוות. נא צייתו להוראות הבטיחות.