צרכן הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”).

הצרכן נדרש לבדוק את המוצר עם קבלתו.

עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק (חשוב לדעת: זכות הביטול לא חלה על מוצרים שהורכבו או יוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להעתקה שאריזתם נפתחה וכן במוצרים בעלי אורך חיי מדף קצר). היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

החזרת מוצר וביטול עסקה יתאפשרו אך ורק באם המוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא פגם במוצר ובאריזה ולא נעשה בו כל שימוש לרבות חיבור / שימוש חלקי.

בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה לפי מחירון עלות משלוח חוזר לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה. הטבת משלוח חינם לא תחול על החזרת מוצרים לספקים או לחברה.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימי עסקים מיום הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם או תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

הודעת ביטול עסקה יכול שתימסר על ידי הרוכש לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

  1. בדואר אלקטרוני לכתובת mail@motek4u.co.il
  2. באמצעות מילוי ושליחת הטופס בקישור הזה
  3. בשליחת דואר לכתובת ת.ד. 816 בני ברק 5110801
  4. טלפונית לנציגים בטלפון מספר 037545390
  5. באמצעות הודעת wattsapp לטלפון מספר 0535483242